Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CPA travel

 

Úvod

1.Provozovatelem portálu cpatravel je spol.ČPA makléři s.r.o., se sídlem : Újezd 4012/10, 79601 Prostějov, IČO.25597949, zapsaná do obchodního rejstříku dne 3.května.2000, u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 37068.

 

2.Tyto obchodní podmínky upravují užití internetového portálu www.cpatravel.cz, třetími osobami. Vstupují v platnost umístěním na internetový portál cpatravel. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně měnit nebo upravovat. Změna nebo úprava nabývá platnost vždy zveřejněním na internetovém portálu cpatravel.

Rezervací produktů a služeb na portálu cpatravel uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

 

3.Cpatravel jako cestovní agentura CA , má uzavřenou smlouvu se smluvními cestovními kancelářemi CK o prodeji zájezdů , které jsou pojištěny proti úpadku.

 

Objednávky zájezdu a rezervace

4.Cestovní portál cpatravel, zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří popř. i jiných služeb ohledně cestovního ruchu nabízených smluvními cestovními kancelářemi.

Cpatravel po objednání zájezdu ověří správnost údajů ceny, zda je zájezd volný a potvrdí zákazníkovi objednávku. Ověření musí být provedeno z důvodu , jelikož sestavování a aktualizace nabídek zájezdů CK probíhá elektronicky a může dojít k odchylce. Proto si cpatravel vyhrazuje právo na chybu cen a dalších údajů které nemůže z důvodu velkého množství přijímaných dat okamžitě ovlivnit.

Závazné pro zákazníka jsou ceny a podmínky uvedené ve smlouvě o zájezdu.

 

5.Zákazník může zaslat poptávku nebo objednávku na více zájezdů které po ověření pracovníkem cpatravel může závazně zarezervovat. V případě , že je již zájezd vyprodán cpatravel zákazníka o tomto informuje. To platí i u úspěšné rezervaci, kdy cpatravel informuje zákazníka o dalším postupu, co je potřebné k zakoupení zájezdu.

 

Smlouva o zájezdu

6.Vyplněnou smlouvu o zájezdu, všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře,pokyny k zaplacení zájezdu, dobu rezervace, pošle cpatravel zákazníkovi elektronicky. Zákazník vše řádně zkontroluje potvrdí svým podpisem a zašle zpět na email cpatravel. Nemá li zákazník možnost doklady vytisknout pošle cpatravel po dohodě doklady poštou na zákazníkovu adresu, ten opět doklady zkontroluje potvrdí podpisem a pošle zpět na uvedenou adresu.

V případě , že zákazník nedodrží termíny zaslání podepsané smlouvy o zájezdu, nebo se zpozdí s platbou může cpatravel popř. příslušná cestovní kancelář rezervaci stornovat.

 

Cestovní kancelář může smlouvu o zájezdu odmítnout. V tomto případě, nevybere li si zákazník jiný zájezd vrací se zákazníkovi veškeré uhrazené prostředky.

 

Platba zájezdu

7.Obecně platí, že při zakoupení zájezdu zaplatí zákazník 50% ceny zájezdu a zbytek min. 1 měsíc před odjezdem. Jelikož nabízíme zájezdy mnoha cestovních kanceláří mohou být tyto termíny odlišné. V případě Las Minute nebo termínu kratší jak jeden měsíc se platí vždy celková cena. Zaplacením se rozumí připsání finančních prostředků na příslušný účet pod přiděleným variabilním symbolem.

Upozornění: Platbu provádějte vždy na uvedené číslo účtu a variabilní symbol!

Přeplatky: případné přeplatky vrací CA – CK na zákazníkem uvedený účet.

 

Cestovní doklady

8.Cestovní doklady: cestovní pokyny, letenky,vouchery, obdrží zákazník cca týden před odjezdem. Cpatravel nenese odpovědnost za pasy a víza potřebné k cestování.Taktéž cpatravel nenese odpovědnost za pozdní dodání dokladů příslušnou cestovní kanceláří. V tomto případě vyvine cpatravel maximální úsilí tyto doklady zajistit.

Zákazník si je vědom, že pro různé destinace může být odlišná minimální platnost cestovního pasu. Obvykle bývá min. platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR , www.mzv.cz , cestujeme, vstup a pobyt.

Nebo zastupitelských úřadech jednotlivých zemí, kde si cestující zjistí vízové popř. další podmínky pro vstup do země.

 

Storno

9.Storno podmínky viz. storno podmínky cestovní kanceláře u které byl zájezd rezervován nebo zakoupen.

 

Reklamace

10.Veškeré reklamace řeší výlučně příslušná cestovní kancelář. Cpatravel dle smlouvy o spolupráci s CK, není oprávněna tyto reklamace řešit.Cpatravel doporučuje veškeré reklamace zájezdu řešit okamžitě s delegátem příslušné kanceláře a to písemně, popř.pořídit fotografie nebo svědectví dalších osob. Po příjezdu okamžitě reklamaci postoupit příslušné CK .

 

Odmítnutí zákazníka

11.Cpatravel si vyhrazeje právo odmítnutí zákazníka a to především z důvodu neposkytnutí kontaktních nebo osobních údajů, neplacení, nezaslání podepsané smlouvy o zájezdu v daném termínu.

 

Osobní údaje

12.Cpatravel zajistí ochranu osobních údajů klientů a prohlašuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám pouze příslušné cestovní kanceláři se kterou má zájem zákazník uzavřít smlouvu o zájezdu. Zákazník tímto dává cpatravel souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v objednávce nebo ve smlouvě o zájezdu. Dále zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení portálem cpatravel. Zákazní může jednoduše souhlas odmítnout: Nezasílat obchodní sdělení.

 

 

Recenze

13.Zákazník je po návratu ze zájezdu požádán o recenzi-vyplněním dotazníku spokojenosti či nespokojenosti s průběhem zájezdu. Služby,ubytování ad… odesláním dotazníku dává zákazník souhlas cpatravel k uveřejnění recenze včetně jména a příjmení na portálu cpatravel-recenze.Zákazník souhlasí s úpravou recenzí včetně fotografií které zákazník bezúplatně zašle na portál cpatravel, za účelem propagace. Zákazník prohlašuje, že nebude uplatňovat autorská práva nebo jiné finanční kompenzace.Zákazník prohlašuje , že má svolení všech vyobrazených osob na fotografiích k jejich zveřejnění.Zákazník odpovídá ve všech případech za případné porušení práv duševního vlastnictví osob vyobrazených na fotografiích a za škodu způsobenou cpatravel užíváním fotogravií. Cpatravel na písemnou žádost zákazníka recenzi i fotografie odstraní.

 

Závěr

14.Zákazník  výše uvedeným podmínkám rozumí a souhlasí s nimi bez námitek.

 

Výše uvedené podmínky jsou platné umístěním na www.cpatravel.cz 1.1.2016