Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje zájezdů Cpatravel

Platné od 25.5.2018

Úvod

1.Provozovatelem portálu Cpatravel je spol.ČPA makléři s.r.o., se sídlem : Újezd 4012/10, 79601 Prostějov, IČO.25597949, zapsaná do obchodního rejstříku dne 3.května.2000, u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 37068.

2.Tyto obchodní podmínky upravují užití internetového portálu www.cpatravel.cz, třetími osobami. Vstupují v platnost umístěním na internetový portál Cpatravel. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně měnit nebo upravovat. Změna nebo úprava nabývá platnost vždy zveřejněním na internetovém portálu Cpatravel.

Rezervací produktů a služeb na portálu Cpatravel uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3.Cpatravel jako cestovní agentura CA , má uzavřenou smlouvu se smluvními cestovními kancelářemi CK o prodeji zájezdů , které jsou pojištěny proti úpadku. Na www stránkách je vždy uvedeno která CK zájezd pořádá. Webové stránky jsou několikrát denně aktualizované, přesto se může stát, že rezervovaný zájezd je již vyprodaný, jelikož mohl být ve stejnou chvíli vyprodán jinému zájemci. Cpatravel si vyhrazuje právo změny včetně cenové, které mohou vzniknout při zápisech do serveru, pokud v tomto mezičase dojde ke změně ceny ze strany cestovní kanceláře.

Objednávky zájezdu a rezervace

4.Cestovní portál cpatravel, zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří popř. i jiných služeb ohledně cestovního ruchu nabízených smluvními cestovními kancelářemi.

Cpatravel po objednání zájezdu ověří správnost údajů ceny, zda je zájezd volný a potvrdí zákazníkovi objednávku. Ověření musí být provedeno z důvodu , jelikož sestavování a aktualizace nabídek zájezdů CK probíhá elektronicky a může dojít k odchylce. Proto si cpatravel vyhrazuje právo na chybu cen a dalších údajů které nemůže z důvodu velkého množství přijímaných dat okamžitě ovlivnit.

Závazné pro zákazníka jsou ceny a podmínky uvedené ve smlouvě o zájezdu.

5.Zákazník může zaslat poptávku nebo objednávku na více zájezdů které po ověření pracovníkem cpatravel může závazně zarezervovat. V případě , že je již zájezd vyprodán cpatravel zákazníka o tomto informuje. To platí i u úspěšné rezervaci, kdy cpatravel informuje zákazníka o dalším postupu, co je potřebné k zakoupení zájezdu.

Smlouva o zájezdu

6.Vyplněnou smlouvu o zájezdu, všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře,pokyny k zaplacení zájezdu, dobu rezervace, pošle cpatravel zákazníkovi elektronicky. Zákazník vše řádně zkontroluje potvrdí svým podpisem a zašle zpět na email cpatravel. Nemá li zákazník možnost doklady vytisknout pošle cpatravel po dohodě doklady poštou na zákazníkovu adresu, ten opět doklady zkontroluje potvrdí podpisem a pošle zpět na uvedenou adresu.

V případě , že zákazník nedodrží termíny zaslání podepsané smlouvy o zájezdu, nebo se zpozdí s platbou může cpatravel popř. příslušná cestovní kancelář rezervaci stornovat.

 

Cestovní kancelář může smlouvu o zájezdu odmítnout. V tomto případě, nevybere li si zákazník jiný zájezd vrací se zákazníkovi veškeré uhrazené prostředky.

Platba zájezdu

7.Obecně platí, že při zakoupení zájezdu zaplatí zákazník 50% ceny zájezdu a zbytek min. 1 měsíc před odjezdem. Jelikož nabízíme zájezdy mnoha cestovních kanceláří mohou být tyto termíny odlišné. V případě Las Minute nebo termínu kratší jak jeden měsíc se platí vždy celková cena. Zaplacením se rozumí připsání finančních prostředků na příslušný účet pod přiděleným variabilním symbolem.

Upozornění: Platbu provádějte vždy na uvedené číslo účtu a variabilní symbol!

Přeplatky: případné přeplatky vrací CA – CK na zákazníkem uvedený účet.

Cestovní doklady

8.Cestovní doklady: cestovní pokyny, letenky,vouchery, obdrží zákazník cca týden před odjezdem. Cpatravel nenese odpovědnost za pasy a víza potřebné k cestování.Taktéž cpatravel nenese odpovědnost za pozdní dodání dokladů příslušnou cestovní kanceláří. V tomto případě vyvine cpatravel maximální úsilí tyto doklady zajistit.

Zákazník si je vědom, že pro různé destinace může být odlišná minimální platnost cestovního pasu. Obvykle bývá min. platnost 6 měsíců. Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR , www.mzv.cz , cestujeme, vstup a pobyt.

Nebo zastupitelských úřadech jednotlivých zemí, kde si cestující zjistí vízové popř. další podmínky pro vstup do země.

Storno

9.Storno podmínky viz. storno podmínky cestovní kanceláře u které byl zájezd rezervován nebo zakoupen.

Reklamace

10.Veškeré reklamace řeší výlučně příslušná cestovní kancelář. Cpatravel dle smlouvy o spolupráci s CK, není oprávněna tyto reklamace řešit.Cpatravel doporučuje veškeré reklamace zájezdu řešit okamžitě s delegátem příslušné kanceláře a to písemně, popř.pořídit fotografie nebo svědectví dalších osob. Po příjezdu okamžitě reklamaci postoupit příslušné CK .

Odmítnutí zákazníka

11.Cpatravel si vyhrazeje právo odmítnutí zákazníka a to především z důvodu neposkytnutí kontaktních nebo osobních údajů, neplacení, nezaslání podepsané smlouvy o zájezdu v daném termínu.

Osobní údaje-zpracování a ochrana

12.Cpatravel zajistí ochranu osobních údajů klientů a prohlašuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám pouze příslušné cestovní kanceláři se kterou má zájem zákazník uzavřít smlouvu o zájezdu. Zákazník tímto dává cpatravel souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů uvedených v objednávce nebo ve smlouvě o zájezdu. Dále zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení portálem cpatravel. Zákazní může jednoduše souhlas odmítnout: Nezasílat obchodní sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

Požadovat po Cpatravel informace, jaké jeho osobní údaje zpracovává

Požadovat po Cpatravel výmaz těchto osobních údajů, Výmaz bude proveden v případě že toto nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Cpatravel.

V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů, může se zákazník obrátit na Cpatravel nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.

Recenze

13.Zákazník může být po návratu ze zájezdu požádán o recenzi-vyplněním dotazníku spokojenosti či nespokojenosti s průběhem zájezdu. Služby,ubytování ad… odesláním dotazníku dává zákazník souhlas cpatravel k uveřejnění recenze včetně jména a příjmení na portálu cpatravel-recenze.Zákazník souhlasí s úpravou recenzí včetně fotografií které zákazník bezúplatně zašle na portál cpatravel, za účelem propagace. Zákazník prohlašuje, že nebude uplatňovat autorská práva nebo jiné finanční kompenzace.Zákazník prohlašuje , že má svolení všech vyobrazených osob na fotografiích k jejich zveřejnění.Zákazník odpovídá ve všech případech za případné porušení práv duševního vlastnictví osob vyobrazených na fotografiích a za škodu způsobenou cpatravel užíváním fotogravií. Cpatravel na písemnou žádost zákazníka recenzi i fotografie odstraní.

Závěr

14.Zákazník  výše uvedeným podmínkám rozumí a souhlasí s nimi bez námitek.

 

Výše uvedené podmínky jsou platné umístěním na www.cpatravel.cz 25.5.2018